Các Cô và quý vị phụ huynh xem chi tiết trong file đính kèm nhé.